Telvin Hüsn-ü Hat Sahaf Şiir
Anasayfa > Sahaf > Ankara’da Hey’et-i Temsîliye Riyâsetine16.12.2011

Ankara’da Hey’et-i Temsîliye RiyâsetineDer-‘aliyye’de müteşekkil Kürd Te‘âlî Cem‘iyeti erkânının maskat-i re’si (doğduğu yer) demek olan livâmız dâhilinde ve civârında bulunan bil-cümle ‘aşâir (aşiretler) kabâilden (kabîleler) yedi yüz senelik imâmet, hilâfet ve Saltanât-ı Devlet-i ‘Aliyye-i ‘Osmâniye’den ayrılmak sûretiyle dînî ve vatanî bir  hıyâneti irtikâb edecek hiçbir ferd yokdur. Hakk’ın vahdâniyetine, Peygamber’in nübüvvetine kâil olan Millet-i Osmâniyye’den, Hilâfet-i İslâmiyye’ye bir sû-i fikir besleyerek vahdet-i ‘Osmâniye’yi haleldâr edecek bir ferd tasavvur olunamaz.


Kürd ‘anâsırının yeni bir hükûmet te’sîs edecek kuvve-i umûmiye, idârîye, iktisâdiye.(burada bir kaç kelime silik…) olmadığını bilirler. Kürdler hiçbir vakit istiklâl uhdesinden çıkamıyacaklarını ve ma‘ârifsizliklerini bilirler. Ve devlet-i metbû‘a-i mufahhâmelerinden ( fahâmet’den: saygı, büyüklük, ululuk kazanmış, kerem sâhibi, îtibarlı) ayrıldıkları takdirde mahv ve izmihlâl uçurumuna sürükleneceklerini gün gibi âşikâr kat‘î bir sûretde  idrâk ederler. Câmi‘a-i Osmâniyye’den fekk-i (kesmek,koparmak) irtibât  fikr ve cereyân-ı ve vatan şekkni ( şüphe) ancak Kürd Te‘âli Cem‘iyeti erkânına ve ahlâk-ı bed- hâhhânesi ma‘lûm olan Şerîf Paşâ’ya mahsûsdur. Binâ-en-aleyh ma‘rûz-u cem‘iyet-i fesâdiyenin bütün hamiyet şekknâne ( hamiyeti şüpheli) müdde‘iyâtını red ve protesto ederek pençe-i ‘adâlete serî‘ân teslîm ve mücâzât edilmelerini taleb ederiz.22 Kânûn-i Evvel 1335 (22 Aralık 1919)Belediye Reisi:               Siird Müdâfa‘a-i Hukûk ReisiHamdi:                            Müfti HalîlA‘zâdan:                         Meb‘ûs-u sâbık A‘zâdanFehmî  Hamza  Sıdkı      Nusret                    Nasîb      Abdülkerîm Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nin ilk sayısından telgraf:10 Kânûn-i Sâni 1336 (Rûmî)


10 Ocak 1920 (Mîlâdî)Yorumlar

Güvenlik Kodu

vahiy  insan  şehir  revelation  ahlâk  etik  ethica  nüzhet yalan estetik  metafizik  ebrah doğu  batı  fıtrat  creation  yaratılış  iyilik  kötülük  dürüstlük  eşref-i mahlûkat  kişilik  asâlet  cesâret  vefâ  sadâkat  ihânet  yalan  immoralist  mitoloji  belh’um adâl  aere perennius  antere  genetik  şuur  terbiye  muâşeret  muâşaka  muvâsalat  firâk  zarâfet  letâfet  ferâset  panteon   rolyef  fresk  heykel  portre  gravür   ideal  ülkü  ülkücü   kerbelâ  aşk keşke  cennet  cehennem  araf  âdem  havva  hâbil  kâbil  elma  haz  hayâ  hicap  gurur  hürriyet  adâlet  musâvat  agnostic  akıl  dacret  locig  analytical  antiq  aristokrasi  kûrûn-i vustâ  giyotin  hakikat  hikmet  paradox  dialectic  tenkit  stoa  akademia  logos  logos spermaticos  felâsife  gelenek  hermeneutic  semantic  hint  upanişad  mutezile  ihvân-ı safa  ilk neden   iskenderiye okulu  medinetü’l fâzıla   hürriyet  kölelik  rönesans  ütopya  rethoric allah’ın kulu abdullah muhammed  kur’ân  endülüs ibn-i rüşd  aristotales  şeyh gâlip  farâbi  platon  sokrat   marcus aurelius  galile  mimar sinan  kirkedard  farabi  ibn-i sina   ibn-i hâldun  kafka  taşköprülüzâde  gazâli  musa cârullah  şemseddin sâmi frasheri  bergson  enver paşa  muhammed ikbal  hayyam  mehmet âkif  yâkup cemil  şems  ibn-i haldun  mevlâna  ali şeriâti  fuzulî  ebu’l âlâ el maarrî  ahmet mithat efendi  cemil meriç  nâmık kemal  ahmed hamdi tanpınar  kemal tahir  yahya kemal  cahid zarifoğlu  dostoyevski  tolstoy  knut hamsun  nietzsche  oğuz atay gogol  albert camus  descartes  herman hesse  puşkin  halil cibran  kaşgarlı mahmut  tevfik fikret  cenap şehabettin  neyzen tevfik  motzart  bach  mahler  tarkovski  suç ve  cezâ   anna karenina  madonna  prag  istanbul  çocuk kalbi  sn. petersburg  soljenitsin  marks  kant  heraklit  hegel  el-hamra  endülüs  kâmus u türkî  redhouse  wagner  kâmus u okyanus  lugat-i fransevî  iliria shqip  meydan larusse  şakâyık-ı nûmâniye  mevzuâtü’l ulûm  abdülkadir merâgi  ıtrî  muhammed esed  michelangelo van gogh  cezanne  rembrand  monet  hoca ali rıza  ulysess gaze  eleni karaindrou  sezen aksu  golha  farid farjad  osman hamdi

Tasarım : ATS